> Kartáčnictví Slepánek :: Obchodní podmínky ::

Obchodní podmínky

Košík | Pokladna | Katalog | Obchodní podmínky | Kontakt

Zákazník: nepřihlášenýObchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy Alois Slepánek. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Alois Slepánek, se sídlem: Brodek u Konice 296, Brodek u Konice, PSČ: 798 46, IČ 44051697 (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu "www.kartacnictvi.cz/obchod" jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
2. Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Internetový obchod "www.kartacnictvi.cz/obchod" obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu "www.kartacnictvi.cz/obchod", kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
8. Kupujícímu nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (katalog internetového obchodu "www.kartacnictvi.cz/obchod" a s ním spojená elektronická pošta).

C. Reklamace
1. Zboží lze reklamovat u provozovatele na adrese kartacnictvi@volny.cz
2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.

D. Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v co nejkratším termínu. Při převzetí zboží od externího přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

E. Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účetnictví.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení se musí uskutečnit doporučeným dopisem adresovaným prodávajícímu na adresu Alois Slepánek, Brodek u Konice 296, Brodek u Konice, PSČ: 798 46. V dopise musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží, kterého se odstoupení týká, účtu na který má být vrácena kupní cena, musí být vlastnoručně podepsán a doručen prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě i se zbožím. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem nejpozději do 45 dnů.

F. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu "www.kartacnictvi.cz/obchod", nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu "www.kartacnictvi.cz/obchod" platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. listopadu 2006.